ชื่อหนังสือ : การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small Subunit Ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทยด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน /ทวี สายวิชัย
ปี : 2542
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-334-669-4
ผู้แต่ง : ทวี สายวิชัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ทวี สายวิชัย. (2542). การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small Subunit Ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทยด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน /ทวี สายวิชัย.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวี สายวิชัย. 2542. "การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small Subunit Ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทยด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน /ทวี สายวิชัย".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวี สายวิชัย. "การจำแนกชนิดโดยใช้ลำดับเบสของยีน Small Subunit Ribosomal RNA (SSUrRNA) และการเพิ่มจำนวนยีน rhoptry associated protein-1 (rap-1) ของเชื้อมาลาเรียไก่ที่ระบาดในประเทศไทยด้วยเทคนิคโพลิเมอเรสเชนรีแอคชัน /ทวี สายวิชัย."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -