ชื่อหนังสือ : ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระศรีอาริย์เซไดคิวเซเคียว : ศึกษากรณีศูนย์สุโขทัยเคียวไค ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย /พิชัย วงศ์กลม
ปี : 2539
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิชัย วงศ์กลม
บรรณานุกรม

พิชัย วงศ์กลม. (2539). ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระศรีอาริย์เซไดคิวเซเคียว : ศึกษากรณีศูนย์สุโขทัยเคียวไค ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย /พิชัย วงศ์กลม.
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พิชัย วงศ์กลม. 2539. "ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระศรีอาริย์เซไดคิวเซเคียว : ศึกษากรณีศูนย์สุโขทัยเคียวไค ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย /พิชัย วงศ์กลม".
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พิชัย วงศ์กลม. "ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระศรีอาริย์เซไดคิวเซเคียว : ศึกษากรณีศูนย์สุโขทัยเคียวไค ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย /พิชัย วงศ์กลม."
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -