ชื่อหนังสือ : ความสามารถในการปรับตัว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ชนัดดา เพ็ชรประยูร, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี
ปี : 2549
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ชนัดดา เพ็ชรประยูร
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 11
บรรณานุกรม

ชนัดดา เพ็ชรประยูร. (2549). ความสามารถในการปรับตัว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ชนัดดา เพ็ชรประยูร, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี.
    กรุงเทพฯ: ภาควิชามนุษยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ชนัดดา เพ็ชรประยูร. 2549. "ความสามารถในการปรับตัว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ชนัดดา เพ็ชรประยูร, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชามนุษยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ชนัดดา เพ็ชรประยูร. "ความสามารถในการปรับตัว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ชนัดดา เพ็ชรประยูร, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, นนทิรัตน์ พัฒนภักดี."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชามนุษยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -