ชื่อหนังสือ : รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย /สุชาติ ใจภักดี
ปี : 2550
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุชาติ ใจภักดี
บรรณานุกรม

สุชาติ ใจภักดี. (2550). รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย /สุชาติ ใจภักดี.
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุชาติ ใจภักดี. 2550. "รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย /สุชาติ ใจภักดี".
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุชาติ ใจภักดี. "รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย /สุชาติ ใจภักดี."
    พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -