ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการใช้สารเสพติด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ปี 2547 /สาวิตรี อัษณางค์กรชัย...[และคนอื่นๆ]
ปี : [2547]
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
บรรณานุกรม

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. ([2547]). พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการใช้สารเสพติด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ปี 2547 /สาวิตรี อัษณางค์กรชัย...[และคนอื่นๆ].
    สงขลา: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. [2547]. "พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการใช้สารเสพติด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ปี 2547 /สาวิตรี อัษณางค์กรชัย...[และคนอื่นๆ]".
    สงขลา: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. "พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการใช้สารเสพติด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาคใต้ ปี 2547 /สาวิตรี อัษณางค์กรชัย...[และคนอื่นๆ]."
    สงขลา: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2547]. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -