ชื่อหนังสือ : ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด /รพีพร ธงทอง
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-327-977-6
ผู้แต่ง : รพีพร ธงทอง
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

รพีพร ธงทอง. (2546). ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด /รพีพร ธงทอง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รพีพร ธงทอง. 2546. "ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด /รพีพร ธงทอง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รพีพร ธงทอง. "ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด /รพีพร ธงทอง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -