ทรัพยากร
217,099 รายการ
สมาชิก
104,172 รายการ
เอกสารที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ลำดับ ชื่อ ดาวน์โหลด
1 การประเมินความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในทีมสุขภาพ ในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 335
2 การพัฒนาระบบจัดการการส่งเสริมการขายและดูแลลูกค้า ประเภทสินค้าไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย กรณีศึกษา : บริษัท อินแกรม ไมโคร [ประเทศไทย] จำกัด 294
3 กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 281
4 กระบวนการการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 265
5 การประเมินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (IP) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ Education Hubs กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย 240
ประจำเดือน เมษายน 2561
ทรัพยากรจำแนกตามประเภท
 
ข้อมูลรายการวิจัยล่าสุด
ลำดับ ชื่อ
1
2
3
4
5